Normativa FP

Normativa que regula a FP


 

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia.

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Admisión

Probas libres

 

Desenvolvemento ciclos no curso 2013-2014


 

Resolución do 30 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditaninstrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial nocurso 2013-2014.

 

FP a distancia


 

Orde do 5 de novembro de 2010 pola que seestablece, con carácter experimental, aordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.

 

FP Dual


 

Orde do 10 de xaneiro de 2013 pola que se autoriza un proxecto experimental de formación profesional dual do ciclo formativo de grao superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no CIFP Politécnico de Santiago, en colaboración coa empresa Coremain, S.L.U.

Orde do 26 de xullo de 2013 pola que se autorizanproxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

 

Base de datos de lexislación educativa do Ministerio de Educación


 

Base de datos de disposicións normativas de carácter xeral. Aquí atoparás as disposicións, en materia educativa, correspondentes ao Estado e ás Comunidades Autónomas, desde 1970.