Imaxe para o diagnóstico

CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO
 
Condicións de acceso:
 
 • Título de Bacharelato LOXSE, COU, Técnico Especialista, Técnico Superior ou Universitario.
 • Mediante proba

DURACIÓN: 2 CURSOS ACADÉMICOS

MATERIAS QUE INTEGRAN O CICLO:

1º CURSO
 
 • Atención ao/á paciente.
 • Fundamentos físicos e equipamentos.
 • Anatomía pola imaxe.
 • Protección radiolóxica.
 • Formación e orientación laboral.
 
2º CURSO
 
 • Técnicas de radioloxía simple.
 • Técnicas de radioloxía especial.
 • Técnicas de tomografía computerizada e ecografía.
 • Técnicas de imaxe por resonancia magnética.
 • Técnicas de imaxe en medicina nuclear.
 • Técnicas de radiofarmacia.
 • Empresa e iniciativa emprendedora.
 • Proxecto de Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear.
 • Formación en centros de traballo.
 
Saídas profesionais:

Gabinetes de radioloxía en centros públicos e privados.Servicios hospitalarios de radioloxía,Servicios protección radiolóxica, etc.
 
Acceso á universidade:

O título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao, logo da superación do procedemento de admisión que se estableza.