Técnico de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

Condicións de acceso :
 
 • Título de bacharelato LOE, LOGSE, Técnico especialista, Técnico superior ou Universidade.
 • Mediante unha proba.
Duración:
 
2 anos académicos
 
Materias que compoñen o ciclo:
 
1º Curso:
 
 • Formación e asesoramento profesional.
 • Atención ao paciente
 • Fundamentos Físicos e Equipamentos.
 • Anatomía pola Imaxe.
 • Protección Radiolóxica.
 
2º Curso: 
 
 • Técnicas de radioloxía simple.
 • Técnicas de radioloxía especial.
 • Técnicas de tomografía computerizada e ecografía.
 • Técnicas de imaxe por resonancia magnética.
 • Técnicas de imaxe en medicina nuclear.
 • Técnicas de radiofarmacia.
 • Empresa e iniciativa emprendedora.
 • Proxecto de Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear.
 • Formación en centros de traballo.
Saídas profesionais:
 
Gabinetes de radioloxía en centros públicos e privados.Servicios hospitalarios de radioloxía,Servicios protección radiolóxica, etc.
 
Acceso á universidade:
 
O título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao, logo da superación do procedemento de admisión que se estableza.