Laboratorio clínico y biomédico

CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO

Condicións de acceso:

 • Título de Bacharelato LOXSE, COU, Técnico Especialista, Técnico Superior ou Universitario.
 • Mediante proba

DURACIÓN: 2 CURSOS ACADÉMICOS

HORARIOS: de 15:10 a 21:30

MATERIAS QUE INTEGRAN O CICLO:

1º CURSO

 • Xestión de mostras biolóxicas.
 • Técnicas xerais de laboratorio.
 • Bioloxía molecular e citoxenética.
 • Fisiopatoloxía xeral.
 • Formación e orientación laboral.

2º CURSO

 • Análise bioquímica.
 • Técnicas de inmunodiagnóstico.
 • Microbioloxía clínica.
 • Técnicas de análise hematolóxica.
 • Empresa e iniciativa emprendedora.
 • Proxecto de laboratorio clínico e biomédico.
 • Formación en centros de traballo.

Saídas profesionais:

 • Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
 • Técnico/a especialista en laboratorio.

Acceso á universidade:

O título de técnico superior en Laboratorio Cínico e Biomédico permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao, logo da superación do procedemento de admisión que se estableza.
 

CPR CRUZ ROJA A CORUÑA
Calle Médico Devesa Núñez 1.
15008 A Coruña.
T: + 34 981 169 163
F: +34 981 169 909
E-Mail: centrodeformacion@cruzroja.es

Síguenos

 

Back to Top